Frequently Asked Questions

efin Smart data
Frequently Ask Question version 2.0

         efin Smart Data plug-in เป็นโปรแกรมที่ส่งข้อมูลในตลาดหลักทรัพย์ ตลาดอนุพันธ์ และตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า ไปยังโปรแกรม MetaStock, Amibroker ในรูปแบบ Refresh และ Real-time เพื่อเปิดโอกาสให้สำหรับนักลงทุนที่มีความสนใจ

ลำดับที่ คำถาม วิธีการแก้ปัญหา (HTML)
1   ปัญหาเกี่ยวกับการติดตั้งโปรแกรม efin smart data อ่าน
2   ปัญหาเกี่ยวกับ Internet อ่าน
3   ปัญหาเกี่ยวกับการสมัครใช้งาน อ่าน
4   ปัญหาเกี่ยวกับการดึงข้อมูล อ่าน
5   ปัญาหาเกี่ยวกับการใช้ Metastock อ่าน
6   ปัญหาเกิดจากการดึงข้อมูลขึ้นข้อความ Error ต่างๆ อ่าน
7   ต้องการ Dowload โปรแกรม efin Smart Data อ่าน
8   วิธีการทำ Force All History Data เพื่อดึงข้อมูลใหม่ อ่าน
 
คำถามเพิ่มเติม สอบถามรายละเอียดได้ที่ 02-022-6200 หรือ efinsmartdata@efinanceThai.com