efinancethai

เงื่อนไขการใช้ข้อมูลของผู้ให้บริการรายอื่น (Thirdparty Terms)

 

ผู้ใช้งานรับทราบว่า การใช้ข้อมูล รายละเอียด สินค้า หรือบริการที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ อาจมีการอ้างอิงหรือประกอบไปด้วยข้อมูล เนื้อหา หรือซอฟต์แวร์ของผู้ให้บริการรายอื่นซึ่งอยู่ภายใต้เงื่อนไขการใช้ข้อมูลของผู้ให้บริการรายดังกล่าว ในการใช้งานข้อมูลดังกล่าว ผู้ใช้งานรับทราบและตกลงปฏิบัติและผูกพันตามเงื่อนไขการใช้ข้อมูลของผู้ให้บริการรายดังกล่าวตามที่ระบุดังต่อไปนี้ด้วย

Google

Privacy Policy

Facebook

Privacy Policy

Youtube

Terms of Service