efinancethai

ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์

 

การเข้าเว็บไซต์นี้ ตลอดจนการเปิดหน้าเว็บต่าง ๆ ที่อยู่ในเว็บไซต์นี้ ผู้ใช้งานเว็บไซต์ (“ผู้ใช้งาน”) ตกลงและยินยอมที่จะปฏิบัติตามนโยบายของบริษัท ออนไลน์ แอสเซ็ท จำกัด (“ออนไลน์ แอสเซ็ท”) กฎหมายที่ใช้บังคับ และข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์ที่กำหนดไว้ในข้อตกลงนี้ทั้งที่กำหนดไว้เป็นการทั่วไปและที่ได้กำหนดไว้โดยเฉพาะเจาะจงในส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์นี้ทั้งหมด (“ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้”) โดยผู้ใช้งานรับทราบและตกลงว่าข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้ที่กำหนดไว้นั้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องมีการบอกกล่าวล่วงหน้า

อย่างไรก็ดี การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่เกี่ยวกับข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้จะมีการเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์นี้ และเมื่อผู้ใช้งานได้เข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ภายหลังการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแล้ว ย่อมถือว่าผู้ใช้งานตกลงยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้ทั้งหมดตามที่ได้เปลี่ยนแปลงแล้ว ดังนั้น ผู้ใช้งานจึงควรติดตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์ที่กำหนดไว้นี้อยู่เสมอ

ทั้งนี้ หากท่านไม่เห็นด้วยหรือประสงค์ที่จะปฏิเสธความมีผลผูกพันตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้ใด ๆ ขอความกรุณาท่านยุติการเข้าชมและใช้งานเว็บไซต์นี้

1. การใช้เว็บไซต์และทรัพย์สินทางปัญญา

2. ข้อสงวนสิทธิ์และข้อจำกัดความรับผิด

3. การเชื่อมโยงเว็บไซต์

4. ข้อตกลงการใช้งานเฉพาะส่วน

5. นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)

ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานสำหรับการใช้งานเว็บไซต์นี้ เช่น ข้อมูลที่ผู้ใช้งานลงทะเบียน ข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของผู้ใช้งาน และ/หรือข้อมูลอื่นใดของผู้ใช้งาน ได้รับความคุ้มครองภายใต้นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) โดยผู้ใช้งานสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก Privacy Policy

6. นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์

ออนไลน์ แอสเซ็ทได้เลือกใช้เทคโนโลยี มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในการทำธุรกรรมบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพื่อป้องกันข้อมูลของผู้ใช้งานในระหว่างการส่งข้อมูลผ่านเครือข่ายการสื่อสาร หรือจากการถูกโจรกรรมข้อมูลโดยบุคคลหรือเครือข่ายอื่นทุกระบบที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้ามาเชื่อมต่อกับเครือข่ายของออนไลน์ แอสเซ็ท เช่น Firewall และการเข้ารหัสแบบ Secured Socket Layer (SSL) เป็นต้น

7. รหัสประจำตัว (User ID) และรหัสผ่าน (Password)

8. การละเมิดข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้

ในกรณีที่มีการละเมิดข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์ ออนไลน์ แอสเซ็ทสงวนสิทธิ์ที่จะระงับการเข้าถึงหรือยกเลิกการให้บริการใด ๆ ที่มีขึ้นบนเว็บไซต์นี้ ทั้งนี้ การระงับหรือยกเลิกดังกล่าวไม่ถือเป็นการตัดสิทธิออนไลน์ แอสเซ็ทที่จะได้รับการเยียวยาตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้นี้ รวมถึงสิทธิอื่นใดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

9. กฎหมายที่บังคับใช้

ข้อตกลงและเงื่อนไขการการใช้งานเว็บไซต์นี้อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายไทย